Adviezen en reacties binnen op NRD

15-09-2022
1017 keer bekeken

Met de adviezen van de commissie m.e.r., provincie Overijssel en vier zienswijzen zetten we een volgende stap in het project.

Bij een dijkversterkingsproject zoals Veilige Vecht doorloopt het waterschap de m.e.r.-procedure (milieu effect rapportage). Doel van deze procedure is dat milieugevolgen van de dijkversterking goed worden meegenomen in de plannen. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de start van de m.e.r.-procedure. In deze notitie staat welke oplossingen (kansrijke alternatieven) het waterschap de komende jaren gaat onderzoeken en hoe we dat doen. Met de adviezen van de commissie m.e.r., de provincie Overijssel en vier zienswijzen op de NRD zet het waterschap een volgende stap in het dijkversterkingsproject. 

Klimaatbestendigheid, natuur en ruimtelijke kwaliteit

De commissie m.e.r. (commissie voor de milieueffectrapportage) bezocht in juni de dijken langs de Vecht. De leden kregen uitleg over de plannen tot nu toe. In hun advies geeft de commissie onder meer aan dat het waterschap in het milieueffectrapport ook oplossingen voor de dijkversterking onderzoekt die zich richten op klimaatbestendigheid, natuur en ruimtelijke kwaliteit zodat de projectdoelen beter worden behaald. Wil je meer weten? Het uitgebreide advies vind je op de website van de commissie m.e.r

Biodiversiteit

Ook de provincie Overijssel heeft het waterschap advies gegeven. Zij adviseert om ook het aspect biodiversiteit buiten de beschermde regimes mee te nemen bij het beoordelen van kansrijke oplossingen voor het versterken van de Vechtdijk. 

Reacties van inwoners en organisaties

Van 16 juni t/m 27 juli 2022 konden inwoners en organisaties hun reactie geven op de NRD. We ontvingen vier reacties. In de Reactienota beantwoorden we deze. We geven voor elke reactie aan wat we er mee doen in ons onderzoeksplan. Iedereen die een reactie heeft ingediend, ontvangt dit najaar persoonlijk de definitieve Reactienota.

Hoe verder?

De m.e.r. procedure start in de verkenning (deel 1) en ronden we af in de planuitwerking (deel 2). In deel 1 van de milieueffectrapportage (MER) onderzoeken we verschillende alternatieven en brengen we de onderscheidende milieueffecten van de alternatieven in beeld. 

Na de zomer van 2023 weten we welke hoofdoplossing de voorkeur heeft. Dan bespreken we deze (het concept-voorkeursalternatief) met bewoners, bedrijven en belanghebbenden en kan iedereen ook reageren op het bijbehorende MER deel 1. De verkenning wordt in het najaar van 2023 afgesloten met het vaststellen van het voorkeursalternatief door het algemeen bestuur van het waterschap. Deel 2 van de m.e.r. procedure start wanneer we het voorkeursalternatief verder uitwerken in 2024.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Contact

Veilige Vecht is een project van Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Decoratief: opsommingsteken pijltje Bel: (088) 233 12 00.
Decoratief: opsommingsteken pijltje Bezoek: Dokter van Deenweg 186, 8025 BM, Zwolle

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Alle contactgegevens

Praat mee

Logo van LinkedIn  Logo van Facebook  Logo van Twitter  Logo van Instagram  Logo van YouTube

Waterwerk app

Volg onze projecten ook via de app.
Lees informatie, stel vragen en doe meldingen. Download: (
Android | iOS )​​​​

 
Cookie-instellingen